Od 31 marca do 9 kwietnia rodzice kandydata składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 12a), które można pobrać ze strony internetowej (zakładka Rodzic – rekrutacja 2021/2022) lub w sekretariacie. Złożenie takiego oświadczenia w wyżej wymienionym terminie, skutkuje dopiero przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

Skip to content